Statut „Fundacji RUMAK”

Postanowienia ogólne

§ 1
Fundacja pod nazwą „Fundacja Rumak”, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez MAKRUM Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy zwaną dalej Fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Violettę Ratajczak w kancelarii notarialnej w Bydgoszczy ul. Gdańskiej 51 w dniu 30.09.2013r. działa na podstawie przepisów prawa polskiego oraz niniejszego statutu.

§ 2
Fundacja ma osobowość prawną.

§ 3
Siedzibą fundacji jest miasto Bydgoszcz.

§ 4
1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
2. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.
3. Fundacja może używać znaku graficznego Fundacji z napisem wskazującym jej nazwę.
4. Właściwym ministrem ze względu na charakter i cele Fundacji jest minister ds. zdrowia i opieki społecznej.
5. Fundacja składa właściwemu ministrowi coroczne sprawozdanie ze swojej działalności za ubiegły rok kalendarzowy.

§ 5
Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji.

§ 6
1. Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, przedstawicielstwa, filie, jednostki terenowe i inne jednostki organizacyjne, w kraju i za granicą.
2. Fundacja może przystępować do spółek, fundacji, stowarzyszeń i formacji społecznych.
3. Fundacja może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym celu działania i prawem polskim dopuszczonych.
4. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą.

Cele i zasady działania Fundacji.

§ 7
1. Głównym celem Fundacji jest organizowanie i niesienie pomocy. Zadaniami priorytetowymi jest realizacja tych celów statutowych, które mają wpływ na poziom kultury, edukacji, zdrowia społeczeństwa.
2. Celami Fundacji są:
1. Wspieranie inicjatyw niosących pomoc humanitarną bez względu na lokalizację oraz odbiorców pomocy;
2. Działalność na rzecz inicjatyw lokalnych propagujących sport oraz aktywność fizyczną;
3. Działalność na rzecz wspierania osób wybitnie uzdolnionych oraz wykazujących ponadprzeciętną aktywność na polach nauki, sportu lub sztuki;
4. Aktywizacja postaw obywatelskich oraz wsparcie oddolnych inicjatyw skierowanych na korzyści społeczne;
5. Wspieranie działalności edukacyjnej;
6. Współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji;
7. Pomoc społeczna umożliwiająca osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości;
8. Działalność charytatywna;
9. Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
10. Ochrona i promocja zdrowia;
11. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych;
12. Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
13. Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
14. Działalność wspomagająca rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej;
15. Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
16. Wypoczynek dzieci i młodzieży;
17. Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
18. Popularyzacja idei mediacji rodzinnej i społecznej;
19. Rozwijanie i umacnianie postaw nastawionych na aktywne współdziałanie w rozwoju społeczeństwa obywatelskiego;
20. Działalność na rzecz kombatantów i osób represjonowanych;
21. Promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą;
22. Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka;
23. Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym;
24. Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej.
3. Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych i osób fizycznych, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.

§ 7
Realizacja celów Fundacji następuje w szczególności poprzez organizowanie lub finansowanie następujących rodzajów przedsięwzięć:
1. naukowych, poprzez organizowanie akcji zmierzających do promowania rozwoju wiedzy, a także poprzez przekazywanie darowizn dla ośrodków naukowych, programów badawczych i funduszy stypendialnych;
2. oświatowych, poprzez przekazywanie środków przeznaczonych na upowszechnianie wykształcenia i kultury w społeczeństwie, przygotowujących je do życia w warunkach wspólnoty europejskiej, jak również poprzez organizowanie różnych form kształcenia oraz krajowych i międzynarodowych warsztatów, szkoleń, spotkań i konferencji;
3. kulturalnych, poprzez przekazywanie środków przeznaczonych na rozwój dziedzictwa kulturowego, czyli darowizn na prace konserwatorskie, dla muzeów, bibliotek, wystaw, galerii oraz na stypendia artystyczne lub poprzez organizowanie, wspieranie lub finansowanie różnego rodzaju imprez kulturalnych;
4. dobroczynności, poprzez przekazywanie środków przeznaczonych dla osób i instytucji zajmujących się wspieraniem osób będących w niedostatku i potrzebujących pomocy;
5. ochrony zdrowia, poprzez przekazywanie środków przeznaczonych dla ośrodków zdrowia, szpitali, zakładów rehabilitacyjnych, hospicjów, umożliwiających korzystanie z opieki lekarskiej oraz zakup lekarstw;
6. pomocy społecznej, poprzez przekazywanie środków przeznaczonych na zaspokajanie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwiania im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka, doprowadzania do życiowego usamodzielniania osób i rodzin na poziomie standardów europejskich;
7. rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, poprzez przekazywanie środków przeznaczonych na zatrudnienie i rehabilitację osób niepełnosprawnych oraz poprzez organizowanie turnusów i zajęć rehabilitacyjnych;
8. w zakresie kultury fizycznej i sportu, poprzez przekazywanie środków przeznaczonych na podnoszenie i nabywanie sprawności fizycznej, czyli darowizny dla klubów sportowych, stypendia sportowe, wspomaganie zawodów sportowych, w tym zawodów osób niepełnosprawnych, jak również organizowanie lub finansowanie różnego rodzaju imprez sportowych, kolonii i wycieczek dla dzieci i młodzieży.

§ 8
Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób i instytucji zbieżną z jej celami.

Działalność gospodarcza Fundacji

§ 9.
1. Fundacja może prowadzić w kraju i za granicą działalność gospodarczą zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
2. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji jej celów statutowych.
3. Działalność gospodarcza Fundacji jest środkiem do realizacji celów statutowych Fundacji.

§ 10.
Działalność gospodarcza Fundacji może być również realizowana poprzez uczestnictwo w spółkach prawa cywilnego i handlowego, w tym w spółkach z udziałem podmiotów zagranicznych na zasadach określonych w stosownych przepisach.

§ 11.
Zakres gospodarczego działania fundacji obejmuje (według Polskiej Klasyfikacji Działalności):
1) wydawanie książek (58.11.Z);
2) wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (58.14.Z);
3) produkcję pozostałych wyrobów z papieru i tektury (17.29.Z);
4) introligatorstwo i podobne usługi (18.14.Z);
5) działalność usługową związaną z przygotowaniem do druku (18.13.Z);
6) produkcję gier i zabawek (32.40.Z);
7) sprzedaż detaliczną książek prowadzoną w wyspecjalizowanych sklepach (47.61.Z);
8) pozostałą finansową działalność usługową, gdzie indziej niesklasyfikowaną, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (64.99.Z);
9) wynajem i dzierżawę maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery (77.33.Z);
10) działalność związaną z oprogramowaniem (62.01.Z);
11) przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobną działalność (63.11.Z);
12) działalność portali internetowych (63.12.Z);
13) pozostałą działalność usługową w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (62.09.Z);
14) pozostałą działalność usługową, gdzie indziej niesklasyfikowaną (96.09.Z);

§ 12.
Fundacja prowadzi działalność gospodarczą w formie organizacyjnie wyodrębnionej.

§ 13.
1. Fundacja prowadzi rachunkowość zgodnie z przepisami obowiązującymi osoby prawne.
2. Zarząd Fundacji ma tworzyć fundusz rozwoju niezbędny do prowadzenia efektywnej działalności gospodarczej.
3. Wielkość zatrudnienia, zasady wynagradzania i środki przeznaczone na wynagrodzenia określa Zarząd Fundacji.
4. Składniki majątku trwałego wykorzystywane w działalności gospodarczej podlegają amortyzacji i umorzeniu według obowiązujących zasad.
5. Decyzje dotyczące przedsięwzięć inwestycyjnych podejmuje Zarząd Fundacji.
6. Wydatki w walutach obcych są finansowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Majątek i dochody Fundacji.

§ 14

1. Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 3.000 (trzy tysiące) złotych oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.
2. Fundusz założycielski przeznaczony jest w kwocie 1500 (tysiąc pięćset) złotych na działalność statutową oraz 1500 (tysiąc pięćset) złotych na działalność gospodarczą.

§ 15

Dochody Fundacji pochodzić mogą w szczególności z:
1. darowizn, spadków, zapisów,
2. dotacji i subwencji oraz grantów,
3. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
4. dochodów z majątku Fundacji.

§ 16

1. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli spadkobierców lub donatorów.
2. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji.
3. W przypadku powołania fundacji do dziedziczenia jej zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza.

Zarząd Fundacji.

§ 17

1. Zarząd Fundacji składa się z nie więcej niż trzech osób powoływanych przez Fundatora na trzyletnią kadencję. Mandat członka Zarządu Fundacji wygasa w przypadku jego odwołania, śmierci lub rezygnacji z pełnienia funkcji w Zarządzie Fundacji.
2. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
3. Fundator powołuje Prezesa Zarządu i pozostałych Członków Zarządu.
4. Zarząd Fundacji w całości lub jej poszczególni członkowie mogą być odwołani przed upływem kadencji przez Fundatora.

§ 18

1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Do zadań Zarządu należy w szczególności:
a) uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych,
b) uchwalanie regulaminów,
c) sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,
d) ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników Fundacji,
e) podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji innych organów,
f) przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji,
g) występowanie z wnioskiem i wyrażanie zgody w sprawie zmian statutu Fundacji, połączenia z inną Fundacją oraz likwidacja Fundacji.
3. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał – zwykłą większością głosów jego członków obecnych na posiedzeniu Zarządu.
4. O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu.
5. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.

Sposób Reprezentacji

§ 19

Oświadczenia woli w imieniu Fundacji, składać mogą członkowie zarządu samodzielnie.

Zmiana Statutu

§ 20

Zmian w statucie Fundacji dokonuje Zarząd Fundacji. Zmiany statutu mogą dotyczyć celów dla realizacji, których Fundacja została ustanowiona i określonych w akcie założycielskim.

Połączenie z inną fundacją

§ 21

1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.

§ 22

W sprawach połączenia z inną Fundacją właściwy jest zarząd, przy czym jego decyzje dla swej skuteczności wymagają zatwierdzenia przez Fundatora.

Likwidacja Fundacji

§ 23

1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
2. Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Fundator.

§ 24

Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały, która w celu wywołania skutków prawnych wymaga zatwierdzenia przez Fundatora.

§ 25

Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone przez Fundatora na rzecz działających w Rzeczpospolitej Polskiej organizacji o zbliżonych celach.

Postanowienia końcowe

§ 26.

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach.
2. Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy.

Fundacja Rumak
ul. Fordońska 40
85-719 Bydgoszcz
Numer KRS: 0000493855
Regon: 341531644

Dodaj komentarz

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress